Informacja SARS-CoV-2 (COVID-19)

Pragniemy przypomnieć, że wszystkie nasze samochody przed wynajmem są gruntownie czyszczone, a klamki, kierownica, dźwignia zmiany biegów i inne newralgiczne miejsca dezynfekowane. Ponadto celem minimalizacji ryzyka w związku z koronawirusem każda transakcja może zostać opłacona kartą, bez korzystania z gotówki. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

zamknij i nie pokazuj więcej >>>

Wróć na strone głównąOtwórz menu
Wypożyczalnia samochodów osobowych i dostawczych
Język polskiAngielskiHiszpański
Wypożyczalnia samochodów osobowych i dostawczychWypożyczalnia samochodów osobowych i dostawczych
Wypożyczalnia samochodów osobowych i dostawczych

Zarezerwuj samochód


Klasa samochodu


Odbiór samochodu


Zwrot samochodu

Wyślij pytanie

(jeśli zostawisz nr swojego telefonu, to oddzwonimy)

Twoje pytanie:

Chcemy mieć pewność, że nie wysyłasz spamu. Kliknij w kwadrat poniżej.Warunki wynajmu samochodów

Ogólne warunki najmu pojazdu przez Amigo Rent a Car

1. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel oraz za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej. Najemca pokrywa również koszty czyszczenia samochodu w przypadku jego znacznego zabrudzenia w okresie najmu.

2. Najemca jest zobowiązany do zweryfikowania wspólnie z pracownikiem Wynajmującego stanu faktycznego auta zastępczego w momencie jego zwrotu oraz obligatoryjnie do ponownego podpisania Protokołu przekazania i zwrotu pojazdu.

3. Najemca zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta, wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca nie może użytkować pojazdu do celów nie związanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomocy w popełnieniu działań sprzecznych z prawem. Najemca nie może przekazywać pojazdu do dalszego odpłatnego przekazania osobie trzeciej.

4. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd czysty, nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w terminie określonym w umowie. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie, w formie wiadomości e-mail lub wiadomości sms przesłanej z nr 607-49-49-52 przez Wynajmującego nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Jeśli wynajem odbywa się na zlecenie firmy świadczącej usługi assistance, wówczas warunkiem przedłużenia umowy najmu jest otrzymanie przez Wynajmującego od firmy assistance informacji o przedłużeniu. Bezprawne przedłużenie umowy przez Najemcę upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową. Ponadto, niezależnie od naliczanej opłaty dodatkowej, w przypadku braku pisemnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, Wynajmujący upoważniony jest do unieruchomienia samochodu i zgłoszenia zawiadomienia o przywłaszczeniu samochodu do odpowiednich organów ścigania. Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego dodatkowych roszczeń z tytułu strat lub utraty korzyści wynikłych z powodu bezprawnego przedłużenia umowy.

5. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym (w formie rozmowy telefonicznej lub wysłanego smsa), jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszych ogólnych warunkach użytkowania i najmu i ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdu, lub zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym również wówczas, gdy Najemca zalega z uiszczeniem opłaty za wynajem przez okres dłuższy niż 7 dni oraz – w przypadku wynajmu realizowanego na zlecenie firmy assistance – jeśli firma assistance prześle Wynajmującemu decyzję o zakończeniu wynajmu. We wszystkich takich przypadkach Najemca zobowiązany jest niezwłocznie wydać Wynajmującemu pojazd.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 4. i braku niezwłocznego zwrotu pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący lub wskazana przez niego osoba/podmiot uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu, jego otwarcia oraz odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego niezależnie od miejsca, gdzie samochód się znajduje. W takim przypadku wszelkie koszty odbioru pojazdu, w tym holowania ponosi Najemca.

7. Najemca zobowiązany jest do wykonania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia), sprawdzenia stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych oraz do obserwowania wszelkich nieprawidłowości związanych z technicznym działaniem pojazdu. W przypadku pojawienia się na desce rozdzielczej czerwonej lampki kontrolnej Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.

8. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nieusunięcie może skutkować kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu.

9. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz podobnymi zagrożeniami (w sposób zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz koniecznym jest prawidłowe zamykanie samochodu.

10. W razie powstania szkody najemca zobowiązany jest:

a) przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

b) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody;

c) natychmiast zawiadomić Policję;

d) natychmiast powiadomić o wypadku Wynajmującego, tel. 607-49-49-52 (telefon czynny 24h).

11. W przypadku włamania lub kradzieży Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (tel. 607-49-49-52) oraz postępowania wg otrzymanych instrukcji.

12. W przypadku awarii mechanicznej uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego, oraz do zastosowania się do jego zaleceń.

13. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje szkód m. in. w przypadku:

a) ucieczki prowadzącego wynajęty pojazd z miejsca wypadku;

b) niezłożenia lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody;

c) kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.

14. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy, w szczególności, w przypadkach określonych powyżej Wynajmujący obciąży Najemcę pełnymi kosztami powstałej szkody.

15. UWAGA! W razie uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, z winy nieustalonego sprawcy albo w przypadku kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu tzw. opłaty w związku ze zdarzeniem w wysokości 500 zł w przypadku klas A, B, 1000 zł w przypadku klas C, D oraz dużych dostawczych, 1500 zł w przypadku klas D premium oraz 2000 zł w przypadku klasy E, nie podlegającej zwrotowi oraz roszczeniom. Opłata ta ma na celu pokrycie Wynajmującemu strat związanych z naprawą samochodu i związanym z tym przestojem pojazdu, utratą wartości pojazdu, oraz kosztów obsługi administracyjnej procesu likwidacji szkody i kosztów wynikających z zawartej polisy ubezpieczeniowej w wypadku likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia AC.

16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki w przedmiocie najmu w pozostałych przypadkach nieokreślonych w niniejszych warunkach.

17. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 7 zł netto za każdy brakujący litr.

18. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, jednej lub obu tablic rejestracyjnych, albo bez dowodu rejestracyjnego Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę administracyjną w wysokości 1000 zł netto za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu opłaty sumują się. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia szkody w aucie zastępczym przewyższającej wysokość kar umownych.

19. Podczas użytkowania pojazdu w szczególności zabrania się:

a) holowania innych pojazdów;

b) przekraczania dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym;

c) przewożenia zwierząt;

d) palenia tytoniu w samochodzie (za stwierdzenie palenia w pojeździe Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 400 zł netto);

e) zmieniania przeznaczenia pojazdu ani dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek, włącznie z instalacją dodatkowego wyposażenia.

20. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku ujawnienia faktu wyjazdu samochodu poza terytorium Polski bez powyższej zgody Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii i Czarnogóry oraz do wszystkich krajów nie będących członkami Unii Europejskiej jest bezwzględnie zabroniony.

21. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich administratorem, oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim w celu realizacji umowy i zabezpieczenia finansowego transakcji. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

Warunki wynajmu
Akceptujemy karty płatnicze American Express, Visa i Mastercard
Kontakt
Wypożyczalnia samochodów Szczecin - wynajem aut | Amigo Rent a Car